dijous, 28 de gener de 2010

Llista actualitzada dels mamífers de la Conca de la Tordera

Es llisten totes les espècies de mamífers citats en llibertat a la Conca de la Tordera i no s’inclouen els mamífers marins.

Aquesta llista es troba en constant actualització i en funció de les novetats aportades per observacions o estudis propers.

Si detecteu alguna mancança o errada no dubteu en comunicar-la.
.


Colors utilitzats:
Presència actual (48)Presència dubtosa (1)Amb cites antigues poc fiables (1)Reintroduïda (2)Extinció contemporània (2)Extinció recent (3)Espècie exòtica amb presència actual (3)Espècie exòtica puntual (1)
Espècie exòtica extingida (1).
Darrera actualització: 28/1/10
.
Llista actualitzada:
.
ORDRE ARTIODACTYLA
Sus scrofa (Linnaeus, 1758) - SenglarCervus elaphus (Linnaeus, 1758) - Cérvol
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - Cabirol

ORDRE CARNIVORA
Canis lupus (Linnaeus, 1758) – Llop
Canis familiaris (Linnaeus, 1758) - Gos domèsticVulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - Guineu
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – Mostela
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) – Visó europeu
Neovison vison (Schreber, 1777) – Visó americà
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) - Turó
Martes martes (Linnaeus, 1758) – Marta
Martes foina (Erxleben, 1777) - Fagina
Meles meles (Linnaeus, 1758) - Toixó
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - Llúdriga
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) – Gat mesquerFelis silvestris (Schreber, 1775) - Gat salvatge
Felis catus (Linnaeus, 1758) - Gat domèstic

ORDRE LAGOMORPHA
Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Llebre europea
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - Conill

ORDRE ERINACEOMORPHA
Erinaceus europaeus (Linnaeus 1758) – Eriçó foscAtelerix algirus (Lereboullet 1842) – Eriçó clar
ORDRE SORICOMORPHA
Talpa europaea (Linnaeus 1758) – Talp
Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Musaranya cua-quadrada
Sorex minutus (Linnaeus, 1766) – Musaranya menuda
Neomys anomalus (Cabrera 1907) – Musaranya d’aigua mediterrània
Crocidura russula (Hermann 1780) – Musaranya vulgar
Suncus etruscus (Savi 1822) – Musaranya nana

ORDRE RODENTIA
Sciurus vulgaris (Linnaeus 1758) – EsquirolEutamias sibericus (Laxmann 1769) - Esquirol llistat siberià
Apodemus flavicollis (Melchior 1834) – Ratolí lleonat
Apodemus sylvaticus (Linnaeus 1758) – Ratolí de bosc
Rattus rattus (Linnaeus 1758) – Rata negra
Rattus norvegicus (Berkenhout 1769) – Rata comuna
Mus spretus (Lataste 1883) – Ratolí de camp mediterrani
Mus domesticus (Rutty 1772) – Ratolí domèstic
Glis glis (Linnaeus 1766) – Liró gris
Eliomys quercinus (Linnaeus 1766) – Rata cellarda
Clethrionomys glareolus (Schreber 1780) – Talpó roig
Arvicola sapidus (Miller 1908) – Rata d’aiguaMicrotus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps 1839) – Talpó comú
Microtus agrestis (Linnaeus 1761) – Talpó muntanyenc
Myocastor coipus (Molina, 1782) - Coipú

ORDRE CHIROPTERA
Rhinolophus ferrumequinum (Lacépède, 1799) – ratpenat de ferradura gran
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – ratpenat de ferradura petit
Rhinolophus euyale (Blasius, 1853) – ratpenat de ferradura mediterrani
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – ratpenat d’orelles escapçades
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – ratpenat de Natterer
Myotis myotis (Kuhl, 1819) – ratpenat de musell llarg
Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) – ratpenat d’aigua
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – ratapinyada de peus grans
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - ratpenat de Bechstein
Pipistrellus pygmaeus (Jones, 1999) – ratapinyada soprano o nana
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)– ratapinyada comú
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)ratapinyada pipistrel·la falsa
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819)
– ratapinyada pipistrel·la de vores clares
Hypsugo savii (Bonaparte, 1856) – ratapinyada de muntanya
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – ratpenat dels graners
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Ratpenat orellut septentrional
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – Ratpenat orellut meridional
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) – Ratapinyada nòctula petita
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) – Ratapinyada de cova
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – ratpenat de cua llarga