divendres, 8 de febrer de 2008

Vall de la Riera de Vallmanya (Tordera). Part central. 7/2/08

.
La Vall de la Riera de Vallmanya és una plana agrícola envoltada de masses forestals.

Més urbana a la part baixa i més forestal a la part alta, a la part central abunden els conreus (alguns adevesats) principalment entre el camí de Vallmanya i la riera, i totalment envoltats de bosc mediterrani dominat per alzines sureres, roures, pins pinyers, alguns pinasters i alzines, i amb abundant sotabosc.

La riera conserva un bosc de ribera ben conservat i dominat pel vern a la part més forestal i central, i amb canyes i grans freixes, lledoners i alguns pollancres i verns a la part més baixa i propera al nucli urbà. Un conjunt de torrents s’endinsen a les masses forestals.

Repartides per tota la vall, trobem abundants masses d’aigua d’origen agrícola, un petit pantà, i algunes basses naturalitzades dintre del bosc. Amb molt poca aigua (tret d'algunes basses que s'omplen amb aigua de pous).

El curs de la Riera per aquest tram, o pertany al Parc Natural del Montnegre i Corredor, o al LIC Riu i Estanys de Tordera (Xarxa Natura 2000) com a corredor ecològic entre el Parc i el Riu Tordera (com succeeix amb la Riera de Sant Ou).

També trobem una Reserva de Fauna Salvatge (camps de conreu adevesats) i la majoria de masses forestals pertanyen al Parc Natural del Montnegre i Corredor.
.
Camps de conreu...
.
.
Exemples de bosc mediterrani...
..
Runes de Can Trobat...
.
.
Torrent de Ca n'Aulet...
.
.
Pantà de Ca n'Aulet...
..
Algunes de les basses...
.

Espècies observades avui...

Esplugabous (Bubulcus ibis) – 3
Esparver vulgar (Accipiter nisus) - 5
Aligot comú (Buteo buteo) – 3
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) – 2
Perdiu roja (Alectoris rufa) - 2
Tudó (Columba palumbus) – >25
Colom roquer (Columba livia) var. domèstica - >25
Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) – >20
Mussol comú (Athene noctua) – 1
Puput (Upupa epops) - 1
Picot verd (Picus viridis) – 3
Picot garser gros (Dendrocopos major) - 2
Alosa vulgar (Alauda arvensis) – >20
Cogullada vulgar (Galerida cristata) - 5
Titella (Anthus pratensis) - >40
Cuereta blanca (Motacilla alba) - >50
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) – 7, quasi 1 per bassa
Cargolet (Troglodytes troglodytes) – 2
Pardal de bardissa (Prunella modularis) – >15
Pit-roig (Erithacus rubecula) – >20
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) – >20
Bitxac comú (Saxicola torquata) – 6
Merla (Turdus merula) - >10
Tord comú (Turdus philomelos) – >20
Griva (Turdus viscivorus) – 10, potser 11
Trist (Cisticola juncidis) – 2
Rossinyol bord (Cettia cetti) - >10
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) – >40
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) - >10
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - >60
Bruel (Regulus ignicapillus) - >10
Mallerenga blava (Parus caeruleus) – >20
Mallarenga carbonera (Parus major) – >40
Mallarenga petita (Parus ater) - >20
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) – 8
Raspinell comú (Certhia brachydactyla) - 1
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) ->50
Gaig (Garrulus glandarius) - >10
Garsa (Pica pica) - 4
Pardal xarrec (Passer montanus) - >200
Pardal comú (Passer domesticus) - >200
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - >400
Gafarró (Serinus serinus) – >100
Verdum (Carduelis chloris) – >25
Cadernera (Carduelis carduelis) – >50
Passerell comú (Carduelis cannabina) – >150
Gratapalles (Emberiza cirlus) – >50
Sit negre (Emberiza cia) – 6
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) - >25
.
Pel que fa als amfibis, abundants les granotes verdes (Pelophylax perezi) a les basses, algunes sargantanes (Podarcis sp.) actives per tot arreu, i una tortuga de tempes vermelles (Trachemys scripta) a una de les basses, la primera de l’any...
.