dimarts, 31 de juliol de 2018

Tant sòls queda un 16% de la superfície de zones humides que hi havia a la plana deltaica de la Tordera al 1956. 31/7/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Notes personals i complementàries al tuit de l'Enric:

Les "zones humides" inclouen tots el hàbitats que depenen directa o indirectament del freàtic o que presenten inundació temporal (prats de dall, herbassars humits, vernedes, freixedes i altres boscos de ribera, gorgs,...), no només basses o estanys (aquí l'excepció de la norma).

Les "zones humides matingudes" (o noves d'ara però que coincideixen amb perdudes d'abans) i les "zones humides noves" (en ocasions antics camps de conreu que ara s'inunden en quedar envoltats d'aixecaments del terreny amb sauló) no fan cap diferència entre ben conservades o alterades, simplement s'aplica el paràgraf anterior, pel que el percentatge del 16% seria molt menor si només es consideren les zones humides originals i/o ben conservades. Actualment només la Verneda de les Ferreries (Palafolls) i els Prats d'en Gai (Tordera) es poden considerar zones humides originals mantingudes, i aquesta darrera en l'UCI pel darrer drenatge tot i estar inclosa dins la XN2000. La primera ni està catalogada.

La "llacuna litoral" de la desembocadura de la Tordera, aquí considerada com a "zona humida nova" no és més que el tram final del riu que, ara, es manté inundat de manera prolongada per modificacions geomorfològiques del litoral i que, ara, imita alguns elements i hàbitats ara totalment desapareguts. Ningú sap què serà o com es comportarà aquest espai d'aquí a uns anys ja que depén de les torderades, de l'onatge dels temporals marins i del transport de sediments riu avall, i més que de "zona humida" potser s'hauria de parlar d'"espai fluvial".

Qualsevol "recuperació" o "restauració" de zones humides al Delta de la Tordera haurien de respectar o cercar els hàbitats naturals originals i característics d'aquest espai, mai un simple forat al terra ple d'aigua amb espècies exòtiques i/o al·lòctones més típiques d'altres espais naturals, i entenent sempre aquestes basses d'aigua permanent per omplir-les d'ànecs i carpes com a nous elements complementaris amb finalitats lúdiques, turístiques o de recàrrega de l'aqüífer, mai en substitució de les anteriors.

Enric Sagristà Hace 4 horas
Tant sòls queda un 16% de la superfície de zones humides que hi havia a la plana deltaica de la Tordera al 1956? Zones humides mantingudes 83.000m2 Zones humides perdudes 512.000m2 Zones humides noves 250.000m2 Nota: Veieu com ha canviat la zona de la desembocadura