dissabte, 8 de gener de 2011

Riu Tordera i camps adjacents del Pla de Can Serra i Illa del riu (Tordera) 8/1/11

.
Aquest dissabte pel riu Tordera i camps propers del Pla de Can Serra i de l'Illa del riu (Tordera), com a més destacat...
.
2 xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
1 astor (Accipiter gentilis)
4 aligot comú (Buteo buteo)
4 cornelles (Corvus corone)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 martinet blanc (Egretta garzetta)
27 esplugabous (Bubulcus ibis)
3 ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 ànec domèstic (Anas platyrhynchos dom.)
1 xivita (Tringa ochropus)
1 picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 picot garser gros (Dendrocopos major)
3 picots verds (Picus viridis)
raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 puput (Upupa epops)
1 faisà (Phasianus colchicus)
1 griva (Turdus viscivorus)
merles (Turdus merula)
tords comuns (Turdus philomelos)
5 lluers (Carduelis spinus)
bitxacs comuns (Saxicola torquatus)
cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
titelles (Anthus pratensis)
grassets de muntanya (Anthus spinoletta)
repicatalons (Emberiza schoeniclus)
molts pinsans comuns (Fringilla coelebs)
pit-rojos (Erithacus rubecula)
... entre molts altres.