dimarts, 10 de gener de 2017

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) ACA 10/1/2017

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021)
Agència Catalana de l'Aigua 10/1/2017La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està integrada pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016 – 2021) i el seu Programa de mesures. El Programa de mesures s’acompanya d’un Pla econòmic-financer, de l’estudi ambiental estratègic i la declaració ambiental estratègica.

Documents del Pla de gestió del DCFC (2016-2021)
Accés als documents aprovats.

 • Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021
 • Annex I. Llistat i tipologia de masses d'aigua
 • Annex II. Cabals de manteniment o ecològics 
 • Annex III. Inventari de recursos hídrics totals
 • Annex IV. Recursos subterranis i la seva explotació 
 • Annex V. Anàlisis de la garantia amb models de simulació de la gestió . Annex VI. Incorporacions a la xarxa d’abastament en alta Ter-Llobregat 
 • Annex VII. Estat de les masses d’aigua i termini d’assoliment d’objectius 
 • Annex VIII. Objectius ambientals  
 • Annex IX. Zones protegides
 • Annex X. Justificació de les exempcions

Documentació justificativa:

 • 1. Memòria general
 • 2. Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades
 • 2.1 Annex de la Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades 
 • 3. Memòria econòmica de la revisió del Pla de gestió i del Programa de mesures
 • 4. Memòria justificativa de la revisió del Pla de gestió i del Programa de mesures
 • 5. Memòria de les observacions i al·legacions al projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del DCFC
 • 5.1 Annex - Taula resum de les al·legacions rebudes 

Documents del Programa de mesures (2016 - 2021)
Accés als documents aprovats.

Programa de mesures

 • Programa de mesures
 • Annex I. Fitxes de caracterització de les mesures
 • Annex II. LLista de les mesures
 • Annex III. Estat de les masses d'aigua i termini d'assoliment d'objectius
 • Annex IV. Objectius ambientals
 • Annex V. Documentació annexa de les mesures de sanejament
 • Annex VI. Reducció de la contaminació industiral: selecció de masses d'aigua 
 • Annex VII. Resum del registre de zones protegides

Avaluació ambiental estratègica

 • Resolució TES/1799/2016, de 15 de juliol, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 
 • Memòria de l'estudi ambiental estratègic 
 • Annex I. Resum del procediment d'avaluació ambiental Estratègica
 • Apèndix 1 de l'Annex I. Resum de les sessions del procés de participació 
 • Apèndix 2 de l'Annex I. Anàlisi de les al·legacions 
 • Annex II. Cabals  

Programa econòmic financer

 • Pla econòmic i financer de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya