dissabte, 9 de juliol del 2016

Riu Tordera aigües amunt de l'estació d'aforament (Fogars de la Selva) 8/7/2016


En vista ràpida al riu Tordera aigües amunt de l'estació d'aforament (Fogars de la Selva) i dins les possibilitats que em permet l'operació de menisc, com a més destacat...

A les Basses, tolls i braços morts...

mínim 17 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
mínim 2 Serps verda (Malpolon monspessulanus)
mínim 4 Serps sense identificar entre la vegetació
unes 20 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), adultes, metamòrfiques o capgrossos
centenars de capgrossos de Gripau corredor (Epiladea calamita)
centenars de capgrossos de Reineta meridional (Hyla meridionalis)
centenars de capgrossos de Granota pintada (Discoglussus pictus)
desenes de capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)
mínim 2 larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)

Al curs principal amb aigües corrents...

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)
Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

Avui per tot arreu molt abundants els invertebrats (Odonats, papallones, vespes, escarbats, aranyes,etc.).

I pel que fa a les aus...

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
6 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Blauets (Alcedo atthis)
2 Corriols petits (Charadrius dubius)
1 Puput (Upupa epops)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Oriol (Oriolus oriolus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
mínim 2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Garses (Pica pica)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Falciots negres (Apus apus)
Ballesters (Apus melba)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
mínim 1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Rossinyols bords (Cettia cetti)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

Serp verda (Malpolon monspessulanus) morta de grans dimensions 

Peixos, sobretot  Barbs de muntanya (Barbus meridionalis) al curs principal del riu

Nius d'oreneta vulgar (Hirundo rustica) sota el pont de l'estació d'aforament

Niu de Blauet (Alcedo atthis) a un talús

Milers i milers d'invertebrats arreu...
Dins la llera de la Tordera podem distingir una gran varietat d'hàbitats diferents, cadascun d'ells amb una flora i fauna pròpia però que es complementen mútuament, de manera que és la seva alternança i proximitat lo que fa augmentar exponencialment la biodiversitat de l'espai.

Aquest hàbitat són efímers i varien considerablement d'ubicació i d'extensió d'una temporada a altre depenent de la climatologia i de les Torderades, de manera que a on un any hi ha un herbassar sec o una bassa, per exemple, l'any següent pot haver un sorral o un herbassar humit, o al contratri.

Dins d'un tram de la llera, doncs, podem trobar diversos hàbitats principals...

Curs principal del riu amb aigües corrents
Basses, tolls i braços morts amb aigües estancades
Sorrals i codolars
Herbassars secs
Herbassars humits
Afloraments rocosos
Talussos
Acumulacions de troncs i branques
Arbres aïllats i bosquines

... i tots ells formen un mosaic que bull de vida.

Algunes imatges d'aquest tram de riu...