dissabte, 30 de maig del 2009

Historials de gavines corses (Larus audouinii) a la desembocadura del riu Tordera 16 i 28/5/09

Historials enviats per Raül Aymí (ICO), moltes gràcies.

Gavina corsa (Larus audouinii) observada a la desembocadura del riu Tordera el 28/5/09...

Desembocadura del riu Tordera 28/5/09

AYZD 6173013

23/06/07 (Poll) P.Banya,St. Carles de la Ràpita (Tarragona)
40º35' N 0º40' E D.ORO / PNDE

28/05/09 Desembocadura Tordera, Blanes (Girona)
41º39'N 2º46'E Xavier Romera2 de les gavines corses (Larus audouinii) observades a la desembocadura del riu Tordera el 16/5/09...

Més lectures a distància d'anelles en gavines corses (Larus audouinii) a la desembocadura del riu Tordera 16/5/09

ADXA 6127210

21/06/01 (Poll) Illa na Moltona, Ses Salines (Mallorca)
39º18'N 3º0'E J.Muntaner,X.Manzano

16/05/09 Desembocadura Tordera, Blanes (Girona)
41º39'N 2º46'E Xavier Romera

ASDR 6159541

24/06/05 (Poll) Illa des Porros, Es Mercadal (Menorca)
40º5'N 4º4'E Raül Escandell Preto

16/05/09 Desembocadura Tordera, Blanes (Girona)
41º39'N 2º46'E Xavier Romera

Platantera bifòlia (Platanthera bifolia). Fotografia de Jordi Novell

divendres, 29 de maig del 2009

Subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya per al període 2009-2011

Ho trobareu aquí...

Subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya per al període 2009-2011

Termini de presentació:

26/6/2009

Observacions:

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de la data de publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Bases reguladores:

Ordre MAH/214/2009, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya

Convocatòria:

Resolució MAH/1450/2009, de 15 de maig, per la qual es convoquen subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya per al període 2009-2011

Import:

La dotació màxima de les subvencions previstes en la present convocatòria és de 800.000,00 euros, que es financen a càrrec de les posicions del pressupost de la Generalitat de Catalunya indicades al punt 3 de la convocatòria.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s'han de presentar en model normalitzat, acompanyades de la documentació prevista a la base 8 de l'Ordre MAH/214/2009, de 24 d'abril, a:

Direcció General de Medi Natural
- Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre)
- Registre dels serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- O pels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Els models de sol.licitud es poden obtenir a les dependències citades, o telemàticament, a través d'aquesta mateixa pàgina: Model de sol.licitud

- Adreçes i contactes del Departament de Medi AMbient i Habitatge

Unitat que convoca:

Direcció General del Medi Natural
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 42 00

Desembocadura del riu Tordera 28/5/09


Aquest dijous al migdia a la desembocadura del riu Tordera, com a més destacat...

Continua covant la femella de corriol petit (Charadrius dubius) al mig de la platja...

tot i el pas continu de la gent...


També...

1 agró roig (Ardea purpurea)
4 martinets blancs (Egretta garzetta)
2 martinets menuts (Ixobrychus minutus)
2 martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
1 boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
2 corriols grossos (Charadrius hiaticula)
1 territ variant (Calidris alpina)
5 corriols petits (Charadrius dubius)
>200 gavines corses (Larus audouinii) sedimentades
- lectura de l’anella PVC blanca amb lletres negres AYZD
>800 gavians argentats (Larus michahellis) sedimentats
2 gavines vulgars (Larus ridibundus)
... entre molts altres.

martinet de nit (Nycticorax nycticorax)...

agró roig (Ardea purpurea)...

martinets blancs (Egretta garzetta)...

territ variant (Calidris alpina)...

territ variant (Calidris alpina) i corriol gros (Charadrius hiaticula)...

llocada d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)...

polla d'aigua (Gallinula chloropus)...

gavines corses (Larus audouinii)...

gavines corses (Larus audouinii) i gavians argentats (Larus michahellis)...

lectura a distància en gavina corsa l'anella AYZD...

gavina vulgar (Larus ridibundus) i gavina corsa (Larus audouinii)...

garsa (Pica pica)...

Aiguabarreig de la Riera de Santa Coloma i riu Tordera (Fogars de la Selva) 28/5/09. David Caballé

Observacions i fotografies de David Caballé...
.

1 colltort (Jynx torquilla)
1 bernat pescaire (Ardea cinerea)
2 esparvers vulgars (Accipiter nisus)
1 durbec (Coccothraustes coccothraustes)

Picot garser petit (Dendrocopos minor) a Sant Feliu de Buixalleu 28/5/09. David Caballé

Aquest dijous en David Caballé ha vist un picot garser petit (Dendrocopos minor) prop del riu Tordera a Sant Feliu de Buixalleu

Les Llobateres (Sant Celoni) 28/5/09. David Caballé

Observacions de David Caballé...

4 bernats pescaires (Ardea cinerea)
2 martinets blancs (Egretta garzetta)
1 tórtora (Streptopelia turtur)
1 balquer (Acrocephalus arundinaceus)
2 corriols petits (Charadrius dubius)

Riu Tordera al seu pas pel Pla de la Verneda (Sant Celoni) 27/5/09. David Caballé

Observacions de David Caballé...

1 capsigrany (Lanius senator) mascle cantant, cria probable
cruixidells (Miliaria calandra)
corriols petits (Charadrius dubius)
1 oreneta de ribera (Riparia riparia)
2 aligots comuns (Buteo buteo)

Llit, illa i braç esquerre del riu (Tordera) 26/5/09

Llit principal del riu Tordera...
.
.
Illa del riu Tordera...
.

braç esquerre del riu Tordera...


En recorregut aquest dimarts per l’illa, llit principal i braç esquerre del riu (Tordera)...

2 martinets blancs (Egretta garzetta)
1 martinet ros (Ardeola ralloides)
14 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 3 llocades
3 polles d’aigua (Gallinula chloropus)
4 cabussets (Tachybaptus ruficollis), 2 parelles
1 fotja vulgar (Fulica atra)
4 corriols petits (Charadrius dubius)
cueretes blanques (Motacilla alba)
3 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
1 cruixidell (Miliaria calandra)
1 cotoliu (Lullula arborea)
2 cogullades vulgars (Galerida cristata)
2 cornelles (Corvus corone)
gavians argentats (Larus michahellis)
1 posta de mussol comú (Athene noctua) amb 1 ou
1 aligot comú (Buteo buteo)
2 perdiu roja (Alectoris rufa)
2 faisans (Phasianus colchicus), mascle i femella
tudons (Columba palumbus)
coloms roquers (Columba livia)
tórtores turques (Streptopelia decaocto)
estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
gafarrons (Serinus serinus)
pardals comuns (Passer domesticus)
pardals xarrecs (Passer montanus)
>25 abellerols (Merops apiaster) i localitzats 4 nius
orenetes vulgars (Hirundo rustica)
orenetes cuablanques (Delichon urbica)
falciots negres (Apus apus)
1 pinsà comú (Fringuilla coelebs)
3 picots verds (Picus viridis)
2 raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
rossinyol bord (Cettia cetti)
>10 trist (Cisticola juncidis)
rossinyol (Luscinia megarhynchos) escoltat
mallerengues carboneres (Parus major)
mallerengues blaves (Parus caeruleus)
mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
bitxac comú (Saxicola torquata)
tord comú (Turdus philomelos)
2 bruels (Regulus ignicapillus)
merla (Turdus merula)
5 caderneres (Carduelis carduelis)
1 gratapalles (Emberiza cirlus)
garsa (Pica pica)
gaig (Garrulus glandarius)
mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
1 tallareta vulgar (Sylvia communis)
1 tallareta cuallarga (Sylvia undata)
5 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)

Sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)
Sargantaners grossos (Psammodromus algirus)
4 llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), 2 juvenils
2 serps verdes (Malpolon monspessulanus), 1 de grans dimensions
2 tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
gripaus corredors (Bufo calamita), centenars de petits

>10 conills (Oryctolagus cuniculus)
.
petit de gripau corredor (Bufo calamita)...

fotja vulgar (Fulica atra)...

un dels nius d'abellerol (Merops apiaster)...

pardals comuns (Passer domesticus) als nius...