dilluns, 10 de febrer del 2020

Riu Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Simó (Fogars de la Selva) 9/2/2020


Aquest diumenge 9/2/2020 matí per la Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Simó (Fogars de la Selva)...

3 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

desenes de Granotes verdes (Pelophylax perezi)
1 Granota pintada (Discoglossus pictus)

1 Nimfa dorment (Nymphalis polychloros)
1 Atalanta (Vanessa atalanta)
unes 10 Brunes de bosc (Pararge aegeria)
2 Blanquetes de la col (Pieris rapae)
1 Coure comú (Lycaena phlaeas)

Tota la llera, arreu, amb rastres de...

Llúdriga (Lutra lutra)
Visons americans (Mustela vison)
i 1 vist riu avall deixant-se porta per la corrent
Mustèlids sense identificar
Toixó (Meles meles)
Guineu (Vulpes vulpes)
Gos (Canis familiaris)
Cabirol (Capreolus capreolus)
Senglar (Sus scrofa)
Eriçó comú (Erinaceus europaeus)
... entre altres.

1 Aligot comú (Buteo buteo)
6 Cornelles negres (Corvus corone)
4 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
1 Gavià argentat (Larus michahellis)
uns 10 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
1 Agró blanc (Casmerodius albus)
3 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Becadell comú (Gallinago gallinago)
1 Puput (Upupa epops)
4 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
4 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
2 Grives (Turdus viscivorus)
2 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
Tords comuns (Turdus philomelos)
1 Merla (Turdus merula)
unes 12 Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
mínim 3 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
mínim 6 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
2 Gratapalles (Emberiza cirlus)
1 Lluer (Carduelis spinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Bruel (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
3 Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
2 Caderneres (Carduelis carduelis)

Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Arreu abundants rastres i petjades de gairebé totes les espècies presents al riu...


Malauradament també roderes, una autèntica vergonya...


Aquest és el tram baix que més se sembla a la Tordera de començaments del segle passat, el millor conservat, el més natural i el més inaccessible (i per tant menys freqüentat),... i a on encara el riu conserva una naturalitat i uns processos geomorfològics intactes.

La Torderada del mes passat ha regenerat i recuperat tots els hàbitats característics d'aquest riu i que per manca de cabals i crescudes més regulars (per sobreexplotació) havien quedat reduïts al mínim, destacant les lleres amples amb extensos sorrals i codolars sense vegetació...


Destacable també la recuperació de petits talussos aquí i allà a tot el recorregut del riu...


Però en aquest tram s'han generat 2 impressionants talussos (de 500m x 3m d'alt, i de 650m x 2.5m d'alt) que feia dècades que no es veien a la Tordera i que seran un important espai per a la reproducció (i potser recuperació) d'espècies d'interès...


També s'han generat noves terrasses fluvials assolellades que ràpidament seran colonitzades per herbassars i fenassars típics de la zona, esdevenint, per exemple, zones cabdals per a les postes dels aquí abundants quelonis aquàtics...


No menys destacaple és la formació de noves basses i tolles desconnectades del curs principal de l'aigua, especialment importants per a moltes espècies d'interès...


Així com l'abundància de grans troncs i cúmuls de brancatge que representen refugis i microhàbitats vitals per a gairebé totes les espècies fluvials...


És també en aquest tram on encara podem trobar algunes de les ribes i riberes millor conservades de tota la Tordera, amb gairebé tots els hàbitats riberencs característics ben connectats amb la llera i representats (que erròniament hom associa amb la llera del riu)...


Evitar la pèrdua de les característiques i dels hàbitats d'aquest tram, o fins i tot potenciar-los i recuperar-los allà on han estat alterats per guanyar uns pocs metres de camp (amb pedres i esculleres) hauria de ser una prioritat absoluta a aquest espai "protegit"...


I com anècdota... la Torderada ha deixat novament al descobert i molt visible (desprès d'anys amagada darrera d'abundant vegetació riberenca) l'antiga captació i canalització de l'aigua per la roca per al canal del Molí fariner de La Júlia...


Algunes imatges de Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Simó (Fogars de la Selva)...