dissabte, 12 de gener del 2019

Algunes notícies per llegir 10-12/1/2019...

Estudios 365 10 ene.
FOMENTO licita el acondicionamiento de la carretera N-II. Tramo Tordera-Maçanet de la Selva. Provincias de Barcelona y Girona por 22,7M€

N-II entre Tordera i Maçanet estarà almenys dos anys i mig d’obres
Ràdio Tordera 11/1/2019


Almenys durant dos anys i mig estarà empantanegada l’N-II entre Tordera i Maçanet. Un tram que l’estat no pensa desdoblar, però on invertirà 23 milions d’euros per millorar la carretera. Ara ha començat el procés per adjudicar les obres.

En aquest cas, vol millorar un tram de 7 quilòmetres per rectificar corbes massa pronunciades, remodelar alguns encreuaments i millorar l’accés a diferents pobles de l’entorn per on passa l’N-II. També es construiran dos nous ponts per sobre les rieres de Valldemaria i la Torderola.

En declaracions a la SER Girona, el subdelegat a Girona, Albert Bramon, assegura que el govern de Pedro Sánchez és complidor, pel que fa a les infraestructures.

Tot i això, encara queden 5 trams per arreglar i tan sols estan en servei els trams entre Maçanet-Sils i Sils-Fornells de la Selva. Està previst que l’abril acabin les obres entre Medinyà i Orriols. Cada dia passen 18.000 vehicles per l’N-II, que és més perillosa que altres carreteres estatals similars.

A la vegada, l’estat també ha començat el procés per adjudicar millores en petits trams de la carretera de Besalú a Olot, i a l’N-260, de Sant Jaume de Llierca fins a Portbou.

----------------------------------------------

La Plataforma SOS Costa Brava denúncia irregularitats en el projecte d’urbanització de Cala Morisca de Tossa
Blanes al dia 12/1/2019

Imatge de la ronda de premsa i acte informatiu de la Plataforma SOS Costa Brava

La Plataforma SOS Costa Brava juntament amb l’Associació Amics de Tossa – Club UNESCO han celebrat aquest matí a Tossa de Mar una roda de premsa per fer públics els motius d’oposició als Projectes d’urbanització i de reparcel·lació de la Cala Morisca de Tossa i el conjunt d’al·legacions presentades en contra de la urbanització del sector urbanitzable de 32,2 hectàrees situat a l’entorn de la Cala de la riera i dels turons de la Morisca de Tossa de Mar.

Projectes que han estat aprovats inicialment per l’alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich, mitjançant Decrets d’Alcaldia de dates 12 i 22 de Novembre, i que han estat exposats al públic durant el mes de desembre de 2018. I Projectes que preveuen executar la urbanització de terrenys forestals i amb pendents superiors al 20% i la creació de 75 noves parcel·les edificables amb un greu impacte ambiental i paisatgístic que transformarà i malmetrà aquesta primera línia costanera del municipi de Tossa.

Els principals motius d’oposició al Projecte d’urbanització són els següents:

1. Il·legalitat del Projecte d’urbanització per projectar la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%. Amb infracció de l’article 9.4 que prohibeix urbanitzar en pendents superiors al 20%.

2. Il·legalitat del Projecte d’urbanització per preveure zones verdes i espais lliures inadequats i no funcionals pel gaudi de la població. Amb infracció de l’article 9.7 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

3. Afectació als torrents, rieres i zona de policia d’aigües, i alteració dels drenatges naturals i dels espais que haurien de quedar lliures de tota construcció i instal·lació.

4. Manca d’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i manca de presentació de l’Estudi d’inundabilitat previst al POUM com a requisit de desenvolupament de l’àmbit.

5. Manca d’avaluació dels impactes ambientals i paisatgístic de la urbanització que són indispensables ateses les greus afectacions que es provoquen.

6. Producció d’impactes ambientals i paisatgístics negatius i incompatibles amb els valors de l’àmbit:
a/ Desforestació de més de 6 Hectàrees de bosc de suros i alzines.
b/ Afectació al connector natural existent entre 2 espais EIN de l’Ardenya – Cadiretes i reducció en més del 50% de la seva amplada.

7. Manca de presentació d’un Estudi d’impacte i integració paisatgística complet i amb anàlisi de conques visuals.

Cala Morisca

8. Inexistència d’Informes favorables dels organismes públics competents en matèria de medi natural, boscos i paisatge.

9. Manca d’acreditació de l’Estudi Econòmic i financer complet del Pla Parcial i manca de solvència econòmica i tècnica de l’empresa Promotora Tossagur SL.

10. Inviabilitat econòmica i tècnica de la urbanització del sector.

11. Manca de subsanació prèvia dels motius d’anul·lació del Pla Parcial de Cala Morisca de l’any 99 i manca d’execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 24 de Desembre de 2003 que va anul·lar parcialment el Pla Parcial i va condemnar a l’Ajuntament a incorporar modificacions al PPU, entre d’altres:
a) Efectuar Estudi econòmic financer del Pla Parcial.
b) Suprimir la possibilitat de construir 3 habitatges a la Clau de paisatge de xalets.
c) Preveure sistema de sanejament i depuració i incorporar-lo a l’Estudi Econòmic – financer.
d) Preveure la reserva d’aparcaments.

12. Existència de riscos geològics, d’erosió del sòl i despreniments i existència de risc d’inundabilitat i afectació per gran avingudes.

13. Deficiències del sistema de sanejament i depuració de les aigües residuals.

14. Manca d’acreditació de la suficiència de recursos hídrics i de l’obtenció d’una concessió d’aprofitament d’aigua a favor del Promotor.

15. Transcurs de 20 anys des de l’aprovació del Pla Parcial sense haver-lo executat. Possibilitat de desclassificació del sòl sense existència de dret d’indemnització en no haver-se patrimonialitzat encara el sostre edificable.


16. Producció d’un supòsit de desviació de poder en l’actuació continuada de l’Ajuntament favorable a la urbanització d’aquests terrenys.

Pel que fa al projecte de reparcel·lació presentat per la Promotora Tossagur SL, es denuncia:

1. L’excepcional celeritat amb que l’Alcaldessa de Tossa de Mar va aprovar el Projecte, en poc més d’un mes, malgrat l’excepcional complexitat del mateix.

2. La producció d’un negoci especulatiu de la Promotora contrari a l’interès general, a l’article 47 de la Constitució i que el Consistori està obligat a impedir.

3. El sorprenent tracte de favor que es dóna a Tossagur SL que rep 45 parcel·les edificables i no paga cap import pels costos d’urbanització fixats en més de 3’1 Milions d’Euros.

4. La manca d’acreditació de la solvència econòmica i tècnica de la Promotora, que es va adjudicar els terrenys en un procés d’execució judicial.

Imatge de la roda de premsa

5. El Projecte de Reparcel·lació és contrari a Dret per vulnerar el principi d’equidistribució de beneficis i càrregues que s’evidencia amb el següent fet:
a/ Tossagur SL guanya el dret a edificar uns terrenys que són actualment bosc i que no compten amb cap servei, mentre que la resta de propietaris de terrenys que ja estan edificats i afronten carrers amb serveis bàsics, no guanyen cap dret a edificar i han de suportar pagaments d’imports excepcionals.
b/ Tossagur SL s’adjudica 45 parcel·les, no paga cap quota urbanística, no paga cap despesa d’urbanització i a més cobra de tots els propietaris pels suposats dèficits d’adjudicació.

6. La inviabilitat econòmica i la desproporció d’exigir el pagament de quotes urbanístiques en gran part superiors a 60.000€ i que arriben fins a 180.000€ a propietaris que ja disposen de l’habitatge construït des dels anys 70-80.

7. La inviabilitat econòmica del Projecte i del sector havia estat reconeguda pel propi Ajuntament de Tossa de Mar que va intentar modificar el planejament a petició del Promotor per fer una gran zona hotelera:
a/ Signatura de l’Alcaldessa del conveni urbanístic per modificar el Pla amb Tossagur SL en data 18 de Maig de 2015.
b/ Acord de Ple aprovant inicialment el Conveni urbanístic de data 17 de Desembre de 2015.
c/ Acord de Ple aprovant definitivament el Conveni el 10 de Març de 2016.

8. La manca d’execució i desenvolupament del PPO des de l’any1998, fins la data actual i la no transformació urbanística habiliten a l’Ajuntament per estudiar la reforma del planejament i la seva modificació i per suspendre llicències i la tramitació de Projectes de gestió durant un any a l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, per tal de defensar l’interès públic i general de la població i preservar els terrenys de naturalesa forestal tot impedint la seva transformació.

Per tot això, l’Associació d’Amics de Tossa – Club Unesco i la Plataforma SOS Costa Brava exigeixen:

1. Deixar sense efecte les Resolucions d’Alcaldia d’aprovació inicial dels Projectes.

2. Exigir el sotmetiment del Projecte d’urbanització als tràmits d’avaluació ambiental i la presentació d’Estudi d’impacte ambiental i d’Estudi d’impacte i integració paisatgística.

Cala Morisca

3. Requerir al Promotor Tossagur SL que justifiqui la viabilitat econòmica i tècnica de la urbanització i la seva solvència econòmica tècnica i professional així com l’aportació del seu títol de propietat, de l’Aval del 12% de l’obra urbanitzadora, l’Estudi d’inundabilitat i de la concessió administrativa pel subministrament d’aigua potable al sector.

4. Suspendre la tramitació fins que no es subsanin tots els defectes, mancances i irregularitats denunciades.

5. Adoptar un Acord de Ple pel que s’acordi l’estudi i anàlisi de la possible modificació del planejament urbanístic pel sector de Cala Morisca, amb la finalitat de preservar el sòl forestal i totes les masses arbrades, el connector natural i d’excloure del sector tots els terrenys amb pendents superiors al 20%, i limitar l’àmbit al sector de la part alta ja edificat i dotat de bona part dels serveis urbanístics bàsics.

6. Adoptar l’acord de suspensió de llicències d’obres i de tramitació i aprovació d’instruments de gestió urbanística durant un any, a l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

I es formula advertiment exprés d’il·legalitat a tots els regidors que votin l’aprovació definitiva dels Projectes als efectes de poder depurar responsabilitats en que puguin incórrer pel supòsit de que aprovessin la urbanització del sector de Cala Morisca malgrat les irregularitats denunciades.


El projecte d'urbanització de la cala Morisca de Tossa de Mar és "il·legal"
Ara.cat 12/1/2019

És la denúncia que fa SOS Costa Brava que demana als regidors municipals que hi votin en contra

El projecte d'urbanització de la cala Morisca de Tossa de Mar preveu 75 noves parcel·les edificables / DAVID BORRAT

"És un veritable escàndol", "Una història de 25 anys d'irregularitats i successos surrealistes", "És la quintaessència de la deixadesa". Així és com han definit les entitats SOS Costa Brava i Amics de Tossa de Mar el projecte d'urbanització i reparcel·lació de la cala Morisca de Tossa de Mar, que engloba 32 hectàrees de bosc, a primera línia de mar, amb 75 noves parcel·les edificables. Un projecte aprovat inicialment per l'alcaldessa del municipi, Gisela Saladich (Tossa Unida), i que, segons les plataformes, "és manifestament il·legal".

"Preveu edificar en pendents que fan més d'un 20% –cosa que contradiu la normativa–, no hi ha cap avaluació dels impactes ambientals i paisatgístics, no s'ha acreditat la solvència econòmica i tècnica de l'empresa promotora, és un projecte inviable econòmicament i tècnicament, i, a més, afectarà torrents i rieres i desforestarà 6 hectàrees de bosc de suros i alzines", ha desgranat l'advocat de la plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.

A més, les entitats han denunciat "l'excepcional rapidesa" amb què s'ha aprovat el projecte de reparcel·lació que ha presentat la promotora Tossagur SL, que és la propietària majoritària dels terrenys.

"L'alcaldessa només ha necessitat un mes per tramitar un projecte que, teòricament, hauria de revisar 195 finques aportades, 120 finques noves resultants que es creen i la distribució de 3,1 milions de pressupost de les obres d'urbanització", ha subratllat irònicament l'advocat, que també ha assegurat que es tracta d'"un negoci especulatiu de Tossagur SL".

"És sorprenent el tracte de favor que es dona a la promotora, que rep 45 parcel·les edificables i no paga cap import pels costos d'urbanització que pugen a més de 3,1 milions d'euros", ha etzibat l'advocat, que creu que el projecte de reparcel·lació és contrari a dret perquè vulnera el principi d'equidistribució de beneficis i càrregues. "Els veïns hauran de pagar els costos d'urbanització, però la promotora, res", ha recalcat.

En aquest sentit, els veïns de cala Morisca han denunciat que els exigeixen el pagament "d'unes quotes urbanístiques de 60.000 euros i que en alguns casos arriben fins a 180.000" per als propietaris que van comprar els habitatges als anys 70-80. "I la resposta de l'Ajuntament i de Tossagur és la mateixa: que ens hauríem d'haver preocupat de preguntar-ho abans de comprar la casa fa 30 anys", ha lamentat la presidenta de l'Agrupació de parcel·listes de cala Morisca, Lydia Guilera.

Per tot això, les entitats reclamen que l'Ajuntament suspengui les llicències d'obres, que deixi sense efecte l'aprovació inicial dels projectes i que es desclassifiqui aquesta zona. A més, han advertit a tots els regidors del ple municipal que podrien "cometre una il·legalitat" si voten a favor del projecte malgrat les irregularitats denunciades. Paral·lelament, també reclamen a la Generalitat que "s'impliqui" i aturi el projecte que afectarà una zona "pràcticament verge" de Tossa de Mar.


SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Som en roda de premsa a Tossa de Mar. Presentem amb Amics de Tossa el que està passant i el que ha passat i el que volem evitar que passi a Cala Morisca. Maria Eugènia Serrat recorda Yvette Barbaza: "el futur de la Costa Brava depèn dels homes"

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Eduard de Ribot (advocat de SCB): "Denunciem les greus irregularitats en l'intent d'urbanitzar i re-parcel·lació de Cala Morisca. Ha estat aprovat manifestament de manera il·legal. A més de l'atemptat paisatgístic que suposa: destruir 32,2 hectàrees, impacte ambiental crític..."

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Eduard de Ribot (advocat SCB): "No tenim avaluació d'impacte ambiental, manca informe ACA, cap estudi d'impacte i integració paisatgística per les possibles 75 noves parcel·les i habitatges.... quina pressa en aprovar el projecte! "

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Eduard de Ribot (advocat SCB): "20 anys després del pla parcial de Cala Morisca de Tossa de Mar, cap urbanització, i ara tenim pressa. Amb voluntat política es pot estudiar el planejament, el ple de l'ajuntament pot suspendre llicències amb article 73, es pot desclassificar"

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Eduard de Ribot (advocat SCB): " exigim que les coses es facin bé a Tossa de Mar i demanem que es suspengui la tramitació del projecte i es suspenguin les llicències. 25 anys d'irregularitats han d'acabar a Cala Morisca." 💪

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Josep Ferrés (arquitecte): "El projecte d'urbanització de Cala Morisca no té ni un mur de contenció, en un terreny de gres. Em fa l'efecte que el pressupost del projecte és irreal, han tingut pressa també a fer els documents i no han arribat a temps ni en això"

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Josep Ferrés (arquitecte): "Aquest projecte d'urbanització de Cala Morisca és la quintaessencia de la deixadesa. Un exemple: la depuradora es posa en zona verda, incompleix pla general i a més sense alternatives previstes. I així amb moltes aspectes clau i grans"

SOS Costa Brava   Hace 8 horas
Lydia Guilera (Agrupació parcel·listes): "És per tothom que volem protegir Cala Morisca, veïns i per tota la comunitat. Ens ha costat entendre què pretenen fer amb la junta de compensació. L'ajuntament ens contesta que ens hauriem d'haver preocupat fa 30 anys."

SOS Costa Brava   Hace 7 horas
Lydia Guilera (Agrupació parcel·listes): "Tenim preguntes que ajuntament de Tossa de Mar no respon. Construir costa 3 milions i tot pagat pels veïns i res per promotora. Ningú respon què costa protegir el bosc i no fer més cases. Estem en polítiques de fa 30 anys."

SOS Costa Brava   Hace 7 horas
Donem per acabada roda de premsa Tossa de Mar.👍 El tema de Cala Morisca és un exemple de com el totxo 🧱🧱 ens arriba sense pietat. 🆘 Seguim en lluita som i tenim

Madrèpora mediterrània (Cladocora caespitosa) a la Punta de s'Agulla (Blanes) 7/1/2019 Enric Badosa. Font: Observadors del mar

Madrèpora mediterrània (Cladocora caespitosa), Punta de s'Agulla (Blanes) 7/1/2019
Comentari: Colònia d'uns 50 cm d'ample amb perfectes condicions

Observador i fotografia: Enric Badosa

Sobre la xerrada "Desmuntant mites sobre la Tordera" d'ahir 11/1/2019 a Tordera

Avui hem realitzat la xerrada "Desmuntant mites sobre la Tordera", a càrrer d' i de Gràcies per haver-nos exposat de manera tan clara per què s'ha de canviar el model de gestió del territori, i per il·lustrar-nos la riquesa natural del nostre municipi

Alhora volem agrair totes les persones que ens heu acompanyat en aquesta conferència. Des de CUP Tordera seguirem treballant en la defensa de la preservació del nostre entorn, ja que és un dels pilars fonamentals del nostre projecte.

I no podem deixar d'agrair l'eficiència, amabilitat i paciència de la gent de la Biblioteca (), que sempre fan tot el que poden, i una mica més, per a aconseguir que les coses surtin bé.

CUP Tordera organitza aquesta tarda la conferència-debat «Desmuntant mites sobre la Tordera»
Ràdio Tordera 11/1/2019

Avui a les 7 de la tarda, CUP Tordera organitza la conferència-debat «Desmuntant els mites de la Tordera», en la qual s’abordaran les problemàtiques que afronten el riu Tordera i les zones humides al nostre municipi, tot partint d’una sèrie de falsos mites que giren entorn del propi riu.

Els ponents, Xavier Romera, naturalista local, i Enric Sagristà, investigador del Centre d’Estudis Avançats, de Blanes (CEAB)2, centre de recerca del CSIC, destaquen que aquestes idees errònies sobre el nostre riu fan que molts torderencs i torderenques desconeguin el valor de la biodiversitat que acullen els espais humits i el riu en si mateix, així com la greu i urgent necessitat de posar en pràctica una bona gestió de l’entorn natural des de les polítiques municipals per garantir-ne la preservació.

Alguns dels temes que es tractaran són: ¿riu o riera?, ¿què ha passat a la Roureda?, ¿bosc de ribera, sí o no?, ¿estanys «protegits»?, ¿què fa especial la baixa Tordera?, així com tots aquells que els i les assistents vulguin posar sobre la taula.

El gener és el quart mes consecutiu en què CUP Tordera organitza un acte públic en el marc dels mesos temàtics, després de l’independentisme i el feminisme, aquest mes es posa el focus en l’ecologisme, amb l’ànim de sensibilitzar la ciutadania sobre la fragilitat del nostre entorn natural, contínuament exposat a l’acció humana.

L’activitat es durà a terme, com ja s’ha fet en les anteriors ocasions, a la sala polivalent de la Biblioteca de Tordera, carrer de Maragall, 6