dissabte, 27 de maig del 2017

Blauet (Alcedo atthis) pescant capgrossos de Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) a l'Estany de la Júlia (Tordera) 27/5/2017

Aquesta tarda hi havia 1 Blauet (Alcedo atthis) pescant capgrossos de Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) a la bassa de l'antic Estany de la Júlia (Tordera).

Tot i que no he aconseguit filmar-lo, se l'ha vist capturant almenys 2 capgrossos de mida considerable.

Blauet (Alcedo atthis)...

També a la bassa de la Júlia (Tordera)...

mínim 12 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi) escoltades
Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades
petits Gripaus corredors (Epidalea calamita) pel terra
petites Granotes pintades (Discoglossus pictus) pel terra

15 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
... com a més destacat.

Algunes imatges de l'Estany de la Júlia (Tordera), bassa i voltants...

Pla de Can Miró Vell (Fogars de la Selva) 27/5/2017


Aquesta tarda pel Pla de Can Miró Vell (Fogars de la Selva), com a més destacat...

1 Mussol comú (Athene noctua)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Cruixidell (Emberiza calandra)
2 Oriols (Oriolus oriolus)
1 Cucut (Cuculus canorus)
3 Tórtores (Streptopelia turtur)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
1 Bitxac comú (Saxicola rubicola)
1 Griva (Turdus viscivorus)
... entre molts altres.

Algunes imatges del Pla de Can Miró Vell (Fogars de la Selva)...

Riu Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva) 27/5/2017


Aquesta tarda per la Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...

56 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
8 captures manuals
mínim 2 Serps verda (Malpolon monspessulanus)
4 serps sense identificar entre la vegetació
3 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

Papallones arreu

2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
mínim 10 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 5 parelles, s'observa ocells covant
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
1 Blauet (Alcedo atthis)
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
16 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
mínim 6 Oriols (Oriolus oriolus)
uns 40 Abellerols (Merops apiaster)
mínim 3 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
4 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
2 Perdius roges (Alectoris rufa)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Gaigs (Garrulus glandarius)
mínim 2 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
uns 7 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
2 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
mínim 1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

A la llera del riu hi ha tant graves com sorres de totes les mides, però allà on la granulometria és petita (clapes aquí i allà) es poden veure grans quantitats de trampes de Formiga lleó (Myrmeleon formicarius)...

Algunes imatges de la Tordera entre La Júlia (Tordera) i Can Gelmar (Fogars de la Selva)...