dijous, 28 de gener del 2010

Llista actualitzada dels mamífers de la Conca de la Tordera

Es llisten totes les espècies de mamífers citats en llibertat a la Conca de la Tordera i no s’inclouen els mamífers marins.

Aquesta llista es troba en constant actualització i en funció de les novetats aportades per observacions o estudis propers.

Si detecteu alguna mancança o errada no dubteu en comunicar-la.
.


Colors utilitzats:

Presència actual (48)
Presència dubtosa (1)
Amb cites antigues poc fiables (1)
Reintroduïda (2)
Extinció contemporània (2)
Extinció recent (3)
Espècie exòtica amb presència actual (3)
Espècie exòtica puntual (1)
Espècie exòtica extingida (1).

Darrera actualització: 28/1/10
.
Llista actualitzada:
.
ORDRE ARTIODACTYLA

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) - Senglar
Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) - Cérvol
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - CabirolORDRE CARNIVORA

Canis lupus (Linnaeus, 1758) – Llop
Canis familiaris (Linnaeus, 1758) - Gos domèstic
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - Guineu
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – Mostela

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) – Visó europeu
Neovison vison (Schreber, 1777) – Visó americà
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) - Turó
Martes martes (Linnaeus, 1758) – Marta
Martes foina (Erxleben, 1777) - Fagina
Meles meles (Linnaeus, 1758) - Toixó

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - Llúdriga
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) – Gat mesquer
Felis silvestris (Schreber, 1775) - Gat salvatge
Felis catus (Linnaeus, 1758) - Gat domèstic

ORDRE LAGOMORPHA

Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Llebre europea
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - ConillORDRE ERINACEOMORPHA

Erinaceus europaeus (Linnaeus 1758) – Eriçó fosc
Atelerix algirus (Lereboullet 1842) – Eriçó clar

ORDRE SORICOMORPHA

Talpa europaea (Linnaeus 1758) – Talp
Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Musaranya cua-quadrada
Sorex minutus (Linnaeus, 1766) – Musaranya menuda
Neomys anomalus (Cabrera 1907) – Musaranya d’aigua mediterrània
Crocidura russula (Hermann 1780) – Musaranya vulgar
Suncus etruscus (Savi 1822) – Musaranya nana


ORDRE RODENTIA

Sciurus vulgaris (Linnaeus 1758) – Esquirol
Eutamias sibericus (Laxmann 1769) - Esquirol llistat siberià
Apodemus flavicollis (Melchior 1834) – Ratolí lleonat
Apodemus sylvaticus (Linnaeus 1758) – Ratolí de bosc
Rattus rattus (Linnaeus 1758) – Rata negra
Rattus norvegicus (Berkenhout 1769) – Rata comuna
Mus spretus (Lataste 1883) – Ratolí de camp mediterrani
Mus domesticus (Rutty 1772) – Ratolí domèstic
Glis glis (Linnaeus 1766) – Liró gris
Eliomys quercinus (Linnaeus 1766) – Rata cellarda
Clethrionomys glareolus (Schreber 1780) – Talpó roig
Arvicola sapidus (Miller 1908) – Rata d’aigua

Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps 1839) – Talpó comú
Microtus agrestis (Linnaeus 1761) – Talpó muntanyenc

Myocastor coipus (Molina, 1782) - Coipú

ORDRE CHIROPTERA

Rhinolophus ferrumequinum (Lacépède, 1799) – ratpenat de ferradura gran
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – ratpenat de ferradura petit
Rhinolophus euyale (Blasius, 1853) – ratpenat de ferradura mediterrani
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – ratpenat d’orelles escapçades
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – ratpenat de Natterer
Myotis myotis (Kuhl, 1819) – ratpenat de musell llarg
Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) – ratpenat d’aigua
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – ratapinyada de peus grans
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - ratpenat de Bechstein
Pipistrellus pygmaeus (Jones, 1999) – ratapinyada soprano o nana
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)– ratapinyada comú
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)ratapinyada pipistrel·la falsa
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819)
– ratapinyada pipistrel·la de vores clares
Hypsugo savii (Bonaparte, 1856) – ratapinyada de muntanya
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – ratpenat dels graners
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Ratpenat orellut septentrional
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – Ratpenat orellut meridional
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) – Ratapinyada nòctula petita
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) – Ratapinyada de cova
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – ratpenat de cua llarga